අපගේ වෙබ් අඩවියට සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

නිවාස ස්වයංක්‍රීයකරණය

 • Digital door sign system

  ඩිජිටල් දොර සං sign ා පද්ධතිය

  මෙය ඩිජිටල් දොර සං sign ා පද්ධතිය සඳහා වන PCB එකලස් කිරීමේ ව්‍යාපෘතියකි. ඩිජිටල් දොර ලකුණ පඩිපෙළේ මහල් නිවාසයේ දොරෙන් පිටත සවි කර ඇත. පඩිපෙළෙහි ස්ථාවර තේමාවක් පමණක් නොව, සියලු නම් සලකුණු කිරීම අන්තර්ජාලය හරහා කෙලින්ම හැසිරවිය හැකි විට චලනය වන විට නම සලකුණු කිරීම ද සැලකිය යුතු ලෙස පහසුකම් සපයයි.

 • DoorStation

  දොරටුව

  මෙය දොර ස්ථාන පද්ධතිය සඳහා PCB එකලස් කිරීමේ ව්‍යාපෘතියකි. අපි, පණ්ඩාවිල්හි, ස්මාර්ට් නිවාස නිෂ්පාදන සේවා පිළිබඳ විශේෂ experts යෝ වෙමු. අපගේ ස්මාර්ට් කර්මාන්තශාලාවලට ස්තූතිවන්ත වන අතර, අපගේ ඉංජිනේරුවන් සහ යන්ත්‍ර විශාල දත්ත විශ්ලේෂණය, වලාකුළු පරිගණකකරණය, කෘතිම බුද්ධිය (AI) සහ ත්‍රිමාණ මුද්‍රණය භාවිතා කරමින් ස්මාර්ට් නිවාස සඳහා සම්බන්ධිත උපාංග නිර්මාණය කරයි.
  සැලසුම් සහ පීසීබී පුවරු නිෂ්පාදනයේ සිට එන්පීඅයි සේවා සහ අවසානය දක්වා නිෂ්පාදන ජීවන චක්‍ර විසඳුම් දක්වා අපගේ ස්මාර්ට් කර්මාන්තශාලාවලට අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ට ඔවුන්ගේ ස්මාර්ට් ගෘහ උපකරණ සඳහා ස්මාර්ට් සැපයුම් දාම විසඳුම් ගෙන ඒමට හැකිය.

 • LED display control system

  LED දර්ශන පාලන පද්ධතිය

  මෙය LED ​​සංදර්ශක පාලන පද්ධතිය සඳහා PCB එකලස් කිරීමේ ව්‍යාපෘතියකි. අපි, පණ්ඩාවිල්හි, ස්මාර්ට් නිවාස නිෂ්පාදන සේවා පිළිබඳ විශේෂ experts යෝ වෙමු. අපගේ ස්මාර්ට් කර්මාන්තශාලාවලට ස්තූතිවන්ත වන අතර, අපගේ ඉංජිනේරුවන් සහ යන්ත්‍ර විශාල දත්ත විශ්ලේෂණය, වලාකුළු පරිගණකකරණය, කෘතිම බුද්ධිය (AI) සහ ත්‍රිමාණ මුද්‍රණය භාවිතා කරමින් ස්මාර්ට් නිවාස සඳහා සම්බන්ධිත උපාංග නිර්මාණය කරයි.
  සැලසුම් සහ පීසීබී පුවරු නිෂ්පාදනයේ සිට එන්පීඅයි සේවා සහ අවසානය දක්වා නිෂ්පාදන ජීවන චක්‍ර විසඳුම් දක්වා අපගේ ස්මාර්ට් කර්මාන්තශාලාවලට අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ට ඔවුන්ගේ ස්මාර්ට් ගෘහ උපකරණ සඳහා ස්මාර්ට් සැපයුම් දාම විසඳුම් ගෙන ඒමට හැකිය.