අපගේ වෙබ් අඩවියට සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

PCB සැලසුම් නිෂ්පාදන මධ්‍යස්ථානය

  • 10 layer HDI PCB layout

    10 ස්ථර HDI PCB පිරිසැලසුම

    මෙය කාර්මික ස්වයංක්‍රීය නිෂ්පාදන සඳහා ස්ථර 10 ක HDI PCB පිරිසැලසුම් ව්‍යාපෘතියකි. පණ්ඩාවිල් කර්මාන්ත ශාලාවට සැලසුමට නොගැලපෙන අතර අනවශ්‍ය සංකීර්ණතාව සහ අවදානම අවම කිරීම සඳහා අපි නිවැරදි කර්මාන්ත ශාලාවට ගැලපේ. මෙමඟින් පණ්ඩාවිල් කර්මාන්තශාලා වල ශක්තීන් හා හැකියාවන් සඳහා විශාල වෙනසක් සිදු කරයි.