අපගේ වෙබ් අඩවියට සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

කාර්මික පාලනය

  • Railway Control System

    දුම්රිය පාලන පද්ධතිය

    මෙය දුම්රිය ඒක පුද්ගල පාලන පද්ධතිය සඳහා වන PCB එකලස් කිරීමේ ව්‍යාපෘතියකි. කාර්මික කර්මාන්තය nd තිහාසිකව පණ්ඩාවිල් විසින් සේවය කරන ලද ප්‍රධාන අංශයක් වන අතර අප දැන් ඉන්ටර්නෙට් ඔෆ් තින්ග්ස් වෙත අවධානය යොමු කරමින් සිටින අතර කාර්මික ඉන්ටර්නෙට් ඔෆ් තින්ග්ස් (IIoT) කෙරෙහි විශේෂ අවධානයක් යොමු කර ඇති අතර එමඟින් අවට ඇති කර්මාන්තශාලා සහ සමාගම් වෙත සම්බන්ධතාවය සහ ස්වයංක්‍රීයකරණය ගෙන එනු ඇත. ලෝකය.

  • Signal processing control board

    සං al ා සැකසුම් පාලන මණ්ඩලය

    මෙය සං signal ා සැකසුම් පාලක මණ්ඩලය සඳහා වන PCB එකලස් කිරීමේ ව්‍යාපෘතියකි. කාර්මික කර්මාන්තය nd තිහාසිකව පණ්ඩාවිල් විසින් සේවය කරන ලද ප්‍රධාන අංශයක් වන අතර අප දැන් ඉන්ටර්නෙට් ඔෆ් තින්ග්ස් වෙත අවධානය යොමු කරමින් සිටින අතර කාර්මික ඉන්ටර්නෙට් ඔෆ් තින්ග්ස් (IIoT) කෙරෙහි විශේෂ අවධානයක් යොමු කර ඇති අතර එමඟින් අවට ඇති කර්මාන්තශාලා සහ සමාගම් වෙත සම්බන්ධතාවය සහ ස්වයංක්‍රීයකරණය ගෙන එනු ඇත. ලෝකය.