අපගේ වෙබ් අඩවියට සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

දෘඩ-නම්‍ය PCB

 • 4 layer rigid flex circuit board for automotive

  මෝටර් රථ සඳහා ස්ථර 4 දෘඩ නම්ය පරිපථ පුවරුව

  මෙය මෝටර් රථ ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ සඳහා ස්ථර 6 ක දෘඩ-නම්‍ය පරිපථ පුවරුවකි. දෘඩ නම්‍ය PCB වෛද්‍ය තාක්‍ෂණය, සංවේදක, මෙකැට්‍රොනික් හෝ උපකරණවල බහුලව භාවිතා වේ, ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් වෙන කවරදාකටත් වඩා කුඩා අවකාශයන් වෙත බුද්ධිය මිරිකා ගන්නා අතර ඇසුරුම් dens නත්වය නැවත නැවතත් වාර්තාගත මට්ටම් දක්වා ඉහළ යයි.

 • 4 layer rigid flex with PI stiffener

  PI stiffener සමඟ 4 ස්ථර දෘඩ නම්යතාවය

  මෙය මෝටර් රථ ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ සඳහා ස්ථර 4 ක දෘඩ-නම්‍ය පරිපථ පුවරුවකි. දෘඩ නම්‍ය PCB වෛද්‍ය තාක්‍ෂණය, සංවේදක, මෙකැට්‍රොනික් හෝ උපකරණවල බහුලව භාවිතා වේ, ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් වෙන කවරදාකටත් වඩා කුඩා අවකාශයන් වෙත බුද්ධිය මිරිකා ගන්නා අතර ඇසුරුම් dens නත්වය නැවත නැවතත් වාර්තාගත මට්ටම් දක්වා ඉහළ යයි.

 • 6 layer rigid flex PCB

  6 ස්ථර දෘඩ නම්යශීලී PCB

  මෙය දෘෂ්ටි උපාංගය සඳහා ස්ථර 6 ක දෘඩ-නම්‍ය පරිපථ පුවරුවකි. දෘඩ නම්‍ය PCB වෛද්‍ය තාක්‍ෂණය, සංවේදක, මෙකැට්‍රොනික් හෝ උපකරණවල බහුලව භාවිතා වේ, ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් වෙන කවරදාකටත් වඩා කුඩා අවකාශයන් වෙත බුද්ධිය මිරිකා ගන්නා අතර ඇසුරුම් dens නත්වය නැවත නැවතත් වාර්තාගත මට්ටම් දක්වා ඉහළ යයි.

 • 12 layer rigid flex PCB Rogers & Dupont Material

  12 ස්ථර දෘඩ නම්යශීලී PCB රොජර්ස් සහ ඩුපොන්ට් ද්‍රව්‍ය

  මෙය අභ්‍යවකාශ නිෂ්පාදන සඳහා ස්ථර 12 ක දෘඩ-නම්‍ය පරිපථ පුවරුවකි. දෘඩ නම්‍ය PCB වෛද්‍ය තාක්‍ෂණය, සංවේදක, මෙකැට්‍රොනික් හෝ උපකරණවල බහුලව භාවිතා වේ, ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් වෙන කවරදාකටත් වඩා කුඩා අවකාශයන් වෙත බුද්ධිය මිරිකා ගන්නා අතර ඇසුරුම් dens නත්වය නැවත නැවතත් වාර්තාගත මට්ටම් දක්වා ඉහළ යයි.